تبلیغات
گلـــیل دیــارکرمــــــــــــــانــــــج www.golil.ir - سه خشتی های کُردی کُرمانجی خراسان به ثبت ملی رسید